Ειδικο παιδαγωγικο

Ειδικο Παιδαγωγικο
προγραμμα

Το Ειδικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα έχει στόχο την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας. Μαθησιακές δυσκολίες ονομάζονται τα πιθανά προβλήματα που έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτυχία στο σχολείο ή την μειωμένη σχολική επίδοση η οποία δεν είναι ανάλογη με την προσπάθεια του παιδιού. Τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες κατά βάση έχουν φυσιολογικό νοητικό επίπεδο, ωστόσο αποκλίνουν από τη μέση επίδοση των συνομηλίκων τους.

Οι μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάσει ένας μαθητής είναι οι εξής :

  1. Δυσκολίες στην ανάγνωση / Δυσαναγνωσία : μειωμένη αναγνωστική ευχέρεια, αναγνωστικές παραλείψεις / προσθήκες, αδυναμία κατανόησης λέξης / πρότασης / κειμένου κ.ά.
  2. Δυσορθογραφία: επαναλαμβανόμενα ορθογραφικά λάθη παρά τη γνώση των γραμματικών κανόνων κ.ά.
  3. Δυσγραφία: παραλείψεις, προσθήκες, αντιμεταθέσεις γραμμάτων / συλλαβών, αντικαταστάσεις γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (φ - θ), μη τήρηση αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις, απουσία / λάθη τονισμού κ.ά.
  4. Δυσκολίες στη γραπτή οργάνωση του λόγου : δυσκολίες στη σύνταξη προτάσεων και στην παραγωγή κειμένου , φτωχό λεξιλόγιο, αδυναμία οργάνωσης πληροφοριών κειμένου κ.ά.
  5. Δυσαριθμησία : δυσκολία στην εκμάθηση της αρίθμησης, της εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων και στην επίλυση προβλημάτων
  6. Δυσλεξία / Ειδική Μαθησιακή δυσκολία : συνδυασμός δυσκολίων στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση