Δυσγραφια

Αναφέρεται σε δυσκολίες που αφορούν τη γραφή όπως:

  1. Αντικαταστάσεις ανάμεσα σε γράμματα που μοιάζουν ακουστικά (π.χ. β-φ, δ-θ κ.λπ.) ή/και σε γράμματα που μοιάζουν οπτικά, δηλαδή στο σχήμα τους (κ-χ, σ-ρ κ.λπ.)
  2. Παραλείψεις, προσθήκες και αντιμεταθέσεις γραμμάτων ή/και συλλαβών στη γραφή (δυσκολία στη γραφο – φωνολογική ενημερότητα)
  3. Απουσία τονισμού / Μη συστηματικότητα στον τονισμό / Παρατονισμοί
  4. Μη ορθή τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις
  5. Μη τήρηση των κανόνων στίξης (Σωστή χρήση κεφαλαίου)